KORADO Radik Ventil Kompakt 33

 • Radik Klasik 11
 • Radik Ventil Kompakt 11
 • Radik Klasik 22
 • Radik Ventil Kompakt 22
 • Radik Klasik 33
 • Korado VK 33 прайс лист

  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 200*400   0,00
  Korado VK 200*500   0,00
  Korado VK 200*600   0,00
  Korado VK 200*700   0,00
  Korado VK 200*800 934 6 687,00
  Korado VK 200*900 1051 7 023,00
  Korado VK 200*1000 1168 7 359,00
  Korado VK 200*1100 1284 7 695,00
  Korado VK 200*1200 1401 8 032,00
  Korado VK 200*1400 1635 8 704,00
  Korado VK 200*1600 1868 9 380,00
  Korado VK 200*1800 2102 10 049,00
  Korado VK 200*2000 2335 10 721,00
  Korado VK 200*2300 2686 11 729,00
  Korado VK 200*2600 3036 12 742,00
  Korado VK 200*3000 3503 14 082,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 300*400 672 5 440,00
  Korado VK 300*500 840 5 776,00
  Korado VK 300*600 1008 6 112,00
  Korado VK 300*700 1176 6 448,00
  Korado VK 300*800 1344 6 792,00
  Korado VK 300*900 1512 7 173,00
  Korado VK 300*1000 1679 7 517,00
  Korado VK 300*1100 1847 7 849,00
  Korado VK 300*1200 2015 8 190,00
  Korado VK 300*1400 2351 8 870,00
  Korado VK 300*1600 2687 9 498,00
  Korado VK 300*1800 3023 10 227,00
  Korado VK 300*2000 3359 10 911,00
  Korado VK 300*2300 3863 11 924,00
  Korado VK 300*2600 4367 12 985,00
  Korado VK 300*3000 5038 14 342,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 400*400 867 6 274,00
  Korado VK 400*500 1084 6 655,00
  Korado VK 400*600 1301 7 039,00
  Korado VK 400*700 1518 7 424,00
  Korado VK 400*800 1735 7 805,00
  Korado VK 400*900 1952 8 190,00
  Korado VK 400*1000 2168 8 582,00
  Korado VK 400*1100 2385 8 967,00
  Korado VK 400*1200 2602 9 299,00
  Korado VK 400*1400 3036 10 081,00
  Korado VK 400*1600 3469 10 854,00
  Korado VK 400*1800 3903 11 685,00
  Korado VK 400*2000 4337 12 406,00
  Korado VK 400*2300 4987 13 564,00
  Korado VK 400*2600 5638 14 682,00
  Korado VK 400*3000 6505 16 277,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 500*400 1050 6 744,00
  Korado VK 500*500 1313 7 173,00
  Korado VK 500*600 1576 7 659,00
  Korado VK 500*700 1838 8 100,00
  Korado VK 500*800 2101 8 526,00
  Korado VK 500*900 2363 9 016,00
  Korado VK 500*1000 2626 9 396,00
  Korado VK 500*1100 2889 9 834,00
  Korado VK 500*1200 3151 10 324,00
  Korado VK 500*1400 3676 11 191,00
  Korado VK 500*1600 4202 12 114,00
  Korado VK 500*1800 4727 13 037,00
  Korado VK 500*2000 5252 13 908,00
  Korado VK 500*2300 6040 15 192,00
  Korado VK 500*2600 6827 16 480,00
  Korado VK 500*3000 7878 18 193,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 600*400 1222 6 975,00
  Korado VK 600*500 1528 7 517,00
  Korado VK 600*600 1833 8 044,00
  Korado VK 600*700 2139 8 481,00
  Korado VK 600*800 2445 9 016,00
  Korado VK 600*900 2750 9 546,00
  Korado VK 600*1000 3056 10 081,00
  Korado VK 600*1100 3361 10 563,00
  Korado VK 600*1200 3667 11 093,00
  Korado VK 600*1400 4278 12 114,00
  Korado VK 600*1600 4889 13 127,00
  Korado VK 600*1800 5500 14 147,00
  Korado VK 600*2000 6111 15 168,00
  Korado VK 600*2300 7028 16 755,00
  Korado VK 600*2600 7945 18 331,00
  Korado VK 600*3000 9167 20 449,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 900*400 1674 8 817,00
  Korado VK 900*500 2092 9 591,00
  Korado VK 900*600 2511 10 421,00
  Korado VK 900*700 2929 11 191,00
  Korado VK 900*800 3347 11 968,00
  Korado VK 900*900 3766 12 693,00
  Korado VK 900*1000 4184 13 471,00
  Korado VK 900*1100 4603 14 188,00
  Korado VK 900*1200 5021 15 014,00
  Korado VK 900*1400 5858 16 561,00
  Korado VK 900*1600 6695 18 108,00
  Korado VK 900*1800 7532 19 675,00
  Korado VK 900*2000 8369 21 222,00
  Korado VK 900*2300 9624 23 547,00
  Korado VK 900*2600 10879 25 872,00
  Korado VK 900*3000 12553 28 962,00
  Главная страница | ©2003 kck20