KORADO Radik Ventil Kompakt 33

 • Radik Klasik 11
 • Radik Ventil Kompakt 11
 • Radik Klasik 22
 • Radik Ventil Kompakt 22
 • Radik Klasik 33
 • Korado VK 33 прайс лист

  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 200*400   0,00
  Korado VK 200*500   0,00
  Korado VK 200*600   0,00
  Korado VK 200*700   0,00
  Korado VK 200*800 934 7 554,00
  Korado VK 200*900 1051 7 934,00
  Korado VK 200*1000 1168 8 313,00
  Korado VK 200*1100 1284 8 693,00
  Korado VK 200*1200 1401 9 073,00
  Korado VK 200*1400 1635 9 832,00
  Korado VK 200*1600 1868 10 596,00
  Korado VK 200*1800 2102 11 351,00
  Korado VK 200*2000 2335 12 111,00
  Korado VK 200*2300 2686 13 250,00
  Korado VK 200*2600 3036 14 393,00
  Korado VK 200*3000 3503 15 908,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 300*400 672 6 145,00
  Korado VK 300*500 840 6 524,00
  Korado VK 300*600 1008 6 904,00
  Korado VK 300*700 1176 7 284,00
  Korado VK 300*800 1344 7 673,00
  Korado VK 300*900 1512 8 103,00
  Korado VK 300*1000 1679 8 492,00
  Korado VK 300*1100 1847 8 867,00
  Korado VK 300*1200 2015 9 251,00
  Korado VK 300*1400 2351 10 020,00
  Korado VK 300*1600 2687 10 729,00
  Korado VK 300*1800 3023 11 552,00
  Korado VK 300*2000 3359 12 326,00
  Korado VK 300*2300 3863 13 469,00
  Korado VK 300*2600 4367 14 668,00
  Korado VK 300*3000 5038 16 201,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 400*400 867 7 087,00
  Korado VK 400*500 1084 7 517,00
  Korado VK 400*600 1301 7 952,00
  Korado VK 400*700 1518 8 386,00
  Korado VK 400*800 1735 8 817,00
  Korado VK 400*900 1952 9 251,00
  Korado VK 400*1000 2168 9 695,00
  Korado VK 400*1100 2385 10 130,00
  Korado VK 400*1200 2602 10 505,00
  Korado VK 400*1400 3036 11 388,00
  Korado VK 400*1600 3469 12 261,00
  Korado VK 400*1800 3903 13 199,00
  Korado VK 400*2000 4337 14 014,00
  Korado VK 400*2300 4987 15 322,00
  Korado VK 400*2600 5638 16 585,00
  Korado VK 400*3000 6505 18 387,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 500*400 1050 7 618,00
  Korado VK 500*500 1313 8 103,00
  Korado VK 500*600 1576 8 652,00
  Korado VK 500*700 1838 9 150,00
  Korado VK 500*800 2101 9 631,00
  Korado VK 500*900 2363 10 184,00
  Korado VK 500*1000 2626 10 614,00
  Korado VK 500*1100 2889 11 109,00
  Korado VK 500*1200 3151 11 662,00
  Korado VK 500*1400 3676 12 641,00
  Korado VK 500*1600 4202 13 684,00
  Korado VK 500*1800 4727 14 727,00
  Korado VK 500*2000 5252 15 711,00
  Korado VK 500*2300 6040 17 161,00
  Korado VK 500*2600 6827 18 616,00
  Korado VK 500*3000 7878 20 551,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 600*400 1222 7 879,00
  Korado VK 600*500 1528 8 492,00
  Korado VK 600*600 1833 9 086,00
  Korado VK 600*700 2139 9 581,00
  Korado VK 600*800 2445 10 184,00
  Korado VK 600*900 2750 10 784,00
  Korado VK 600*1000 3056 11 388,00
  Korado VK 600*1100 3361 11 932,00
  Korado VK 600*1200 3667 12 531,00
  Korado VK 600*1400 4278 13 684,00
  Korado VK 600*1600 4889 14 828,00
  Korado VK 600*1800 5500 15 981,00
  Korado VK 600*2000 6111 17 134,00
  Korado VK 600*2300 7028 18 927,00
  Korado VK 600*2600 7945 20 707,00
  Korado VK 600*3000 9167 23 100,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 900*400 1674 9 960,00
  Korado VK 900*500 2092 10 834,00
  Korado VK 900*600 2511 11 772,00
  Korado VK 900*700 2929 12 641,00
  Korado VK 900*800 3347 13 520,00
  Korado VK 900*900 3766 14 339,00
  Korado VK 900*1000 4184 15 217,00
  Korado VK 900*1100 4603 16 027,00
  Korado VK 900*1200 5021 16 960,00
  Korado VK 900*1400 5858 18 708,00
  Korado VK 900*1600 6695 20 455,00
  Korado VK 900*1800 7532 22 226,00
  Korado VK 900*2000 8369 23 973,00
  Korado VK 900*2300 9624 26 600,00
  Korado VK 900*2600 10879 29 226,00
  Korado VK 900*3000 12553 32 716,00
  Главная страница | ©2003 kck20