Korado Radik Ventil Kompakt 22

 • Radik Klasik 11
 • Radik Ventil Kompakt 11
 • Radik Klasik 22
 • Radik Klasik 33
 • Radik Ventil Kompakt 33
 • Korado VK 22 прайс лист

  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 200*400 0,00
  Korado VK 200*500 0,00
  Korado VK 200*600 0,00
  Korado VK 200*700 0,00
  Korado VK 200*800 648 5 577,00
  Korado VK 200*900 729 5 866,00
  Korado VK 200*1000 810 6 163,00
  Korado VK 200*1100 891 6 465,00
  Korado VK 200*1200 972 6 758,00
  Korado VK 200*1400 1134 7 348,00
  Korado VK 200*1600 1296 7 943,00
  Korado VK 200*1800 1458 8 533,00
  Korado VK 200*2000 1620 9 128,00
  Korado VK 200*2300 1863 10 015,00
  Korado VK 200*2600 2106 10 903,00
  Korado VK 200*3000 2430 12 083,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 300*400 478 4 498,00
  Korado VK 300*500 597 4 772,00
  Korado VK 300*600 717 5 047,00
  Korado VK 300*700 836 5 367,00
  Korado VK 300*800 956 5 701,00
  Korado VK 300*900 1075 5 975,00
  Korado VK 300*1000 1194 6 305,00
  Korado VK 300*1100 1314 6 570,00
  Korado VK 300*1200 1433 6 904,00
  Korado VK 300*1400 1672 7 508,00
  Korado VK 300*1600 1911 8 103,00
  Korado VK 300*1800 2150 8 766,00
  Korado VK 300*2000 2389 9 375,00
  Korado VK 300*2300 2747 10 248,00
  Korado VK 300*2600 3105 11 173,00
  Korado VK 300*3000 3583 12 326,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 400*400 607 5 157,00
  Korado VK 400*500 759 5 426,00
  Korado VK 400*600 910 5 760,00
  Korado VK 400*700 1062 6 195,00
  Korado VK 400*800 1214 6 460,00
  Korado VK 400*900 1366 6 790,00
  Korado VK 400*1000 1517 7 119,00
  Korado VK 400*1100 1669 7 508,00
  Korado VK 400*1200 1821 7 833,00
  Korado VK 400*1400 2124 8 492,00
  Korado VK 400*1600 2428 9 201,00
  Korado VK 400*1800 2731 9 919,00
  Korado VK 400*2000 3035 10 573,00
  Korado VK 400*2300 3490 11 502,00
  Korado VK 400*2600 3945 12 541,00
  Korado VK 400*3000 4552 13 904,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 500*400 731 5 426,00
  Korado VK 500*500 914 5 760,00
  Korado VK 500*600 1097 6 140,00
  Korado VK 500*700 1280 6 524,00
  Korado VK 500*800 1462 6 904,00
  Korado VK 500*900 1645 7 284,00
  Korado VK 500*1000 1828 7 673,00
  Korado VK 500*1100 2011 7 947,00
  Korado VK 500*1200 2194 8 437,00
  Korado VK 500*1400 2559 9 086,00
  Korado VK 500*1600 2925 9 850,00
  Korado VK 500*1800 3291 10 624,00
  Korado VK 500*2000 3656 11 392,00
  Korado VK 500*2300 4205 12 486,00
  Korado VK 500*2600 4753 13 639,00
  Korado VK 500*3000 5484 15 112,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 600*400 851 5 975,00
  Korado VK 600*500 1064 6 524,00
  Korado VK 600*600 1277 6 845,00
  Korado VK 600*700 1489 7 398,00
  Korado VK 600*800 1702 7 723,00
  Korado VK 600*900 1915 8 213,00
  Korado VK 600*1000 2128 8 592,00
  Korado VK 600*1100 2340 9 036,00
  Korado VK 600*1200 2553 9 526,00
  Korado VK 600*1400 2979 10 404,00
  Korado VK 600*1600 3404 11 273,00
  Korado VK 600*1800 3830 12 161,00
  Korado VK 600*2000 4255 13 085,00
  Korado VK 600*2300 4893 14 288,00
  Korado VK 600*2600 5532 15 656,00
  Korado VK 600*3000 6383 17 404,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 900*400 1187 6 790,00
  Korado VK 900*500 1484 7 449,00
  Korado VK 900*600 1781 8 048,00
  Korado VK 900*700 2078 8 707,00
  Korado VK 900*800 2375 9 306,00
  Korado VK 900*900 2671 9 910,00
  Korado VK 900*1000 2968 10 564,00
  Korado VK 900*1100 3265 11 163,00
  Korado VK 900*1200 3562 11 772,00
  Korado VK 900*1400 4155 12 975,00
  Korado VK 900*1600 4749 14 279,00
  Korado VK 900*1800 5343 15 537,00
  Korado VK 900*2000 5936 16 786,00
  Korado VK 900*2300 6827 18 662,00
  Korado VK 900*2600 7717 20 524,00
  Korado VK 900*3000 8904 23 022,00
  Главная страница | ©2003 kck20