Korado Radik Ventil Kompakt 22

 • Radik Klasik 11
 • Radik Ventil Kompakt 11
 • Radik Klasik 22
 • Radik Klasik 33
 • Radik Ventil Kompakt 33
 • Korado VK 22 прайс лист

  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 200*400 0,00
  Korado VK 200*500 0,00
  Korado VK 200*600 0,00
  Korado VK 200*700 0,00
  Korado VK 200*800 648 4 937,00
  Korado VK 200*900 729 5 193,00
  Korado VK 200*1000 810 5 456,00
  Korado VK 200*1100 891 5 723,00
  Korado VK 200*1200 972 5 982,00
  Korado VK 200*1400 1134 6 505,00
  Korado VK 200*1600 1296 7 031,00
  Korado VK 200*1800 1458 7 554,00
  Korado VK 200*2000 1620 8 080,00
  Korado VK 200*2300 1863 8 866,00
  Korado VK 200*2600 2106 9 652,00
  Korado VK 200*3000 2430 10 697,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 300*400 478 3 982,00
  Korado VK 300*500 597 4 225,00
  Korado VK 300*600 717 4 468,00
  Korado VK 300*700 836 4 751,00
  Korado VK 300*800 956 5 047,00
  Korado VK 300*900 1075 5 290,00
  Korado VK 300*1000 1194 5 581,00
  Korado VK 300*1100 1314 5 816,00
  Korado VK 300*1200 1433 6 112,00
  Korado VK 300*1400 1672 6 647,00
  Korado VK 300*1600 1911 7 173,00
  Korado VK 300*1800 2150 7 760,00
  Korado VK 300*2000 2389 8 299,00
  Korado VK 300*2300 2747 9 072,00
  Korado VK 300*2600 3105 9 891,00
  Korado VK 300*3000 3583 10 911,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 400*400 607 4 565,00
  Korado VK 400*500 759 4 804,00
  Korado VK 400*600 910 5 099,00
  Korado VK 400*700 1062 5 484,00
  Korado VK 400*800 1214 5 719,00
  Korado VK 400*900 1366 6 011,00
  Korado VK 400*1000 1517 6 302,00
  Korado VK 400*1100 1669 6 647,00
  Korado VK 400*1200 1821 6 934,00
  Korado VK 400*1400 2124 7 517,00
  Korado VK 400*1600 2428 8 145,00
  Korado VK 400*1800 2731 8 781,00
  Korado VK 400*2000 3035 9 360,00
  Korado VK 400*2300 3490 10 182,00
  Korado VK 400*2600 3945 11 102,00
  Korado VK 400*3000 4552 12 308,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 500*400 731 4 804,00
  Korado VK 500*500 914 5 099,00
  Korado VK 500*600 1097 5 436,00
  Korado VK 500*700 1280 5 776,00
  Korado VK 500*800 1462 6 112,00
  Korado VK 500*900 1645 6 448,00
  Korado VK 500*1000 1828 6 792,00
  Korado VK 500*1100 2011 7 035,00
  Korado VK 500*1200 2194 7 469,00
  Korado VK 500*1400 2559 8 044,00
  Korado VK 500*1600 2925 8 720,00
  Korado VK 500*1800 3291 9 405,00
  Korado VK 500*2000 3656 10 085,00
  Korado VK 500*2300 4205 11 053,00
  Korado VK 500*2600 4753 12 074,00
  Korado VK 500*3000 5484 13 378,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 600*400 851 5 290,00
  Korado VK 600*500 1064 5 776,00
  Korado VK 600*600 1277 6 059,00
  Korado VK 600*700 1489 6 549,00
  Korado VK 600*800 1702 6 837,00
  Korado VK 600*900 1915 7 270,00
  Korado VK 600*1000 2128 7 606,00
  Korado VK 600*1100 2340 7 999,00
  Korado VK 600*1200 2553 8 433,00
  Korado VK 600*1400 2979 9 210,00
  Korado VK 600*1600 3404 9 980,00
  Korado VK 600*1800 3830 10 765,00
  Korado VK 600*2000 4255 11 583,00
  Korado VK 600*2300 4893 12 649,00
  Korado VK 600*2600 5532 13 860,00
  Korado VK 600*3000 6383 15 407,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 900*400 1187 6 011,00
  Korado VK 900*500 1484 6 594,00
  Korado VK 900*600 1781 7 124,00
  Korado VK 900*700 2078 7 708,00
  Korado VK 900*800 2375 8 238,00
  Korado VK 900*900 2671 8 773,00
  Korado VK 900*1000 2968 9 352,00
  Korado VK 900*1100 3265 9 882,00
  Korado VK 900*1200 3562 10 421,00
  Korado VK 900*1400 4155 11 486,00
  Korado VK 900*1600 4749 12 641,00
  Korado VK 900*1800 5343 13 754,00
  Korado VK 900*2000 5936 14 860,00
  Korado VK 900*2300 6827 16 520,00
  Korado VK 900*2600 7717 18 169,00
  Korado VK 900*3000 8904 20 380,00
  Главная страница | ©2003 kck20