Korado Radik Ventil Kompakt 11

 • Radik Klasik 11

 • Radik Klasik 22

 • Radik Klasik 33

 • Radik Ventil Kompakt 22

 • Radik Ventil Kompakt 33

 • Korado VK 11 прайс лист

  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 300*400 266 3 221,00
  Korado VK 300*500 333 3 463,00
  Korado VK 300*600 399 3 770,00
  Korado VK 300*700 466 4 011,00
  Korado VK 300*800 532 4 238,00
  Korado VK 300*900 599 4 364,00
  Korado VK 300*1000 665 4 550,00
  Korado VK 300*1100 732 4 917,00
  Korado VK 300*1200 798 5 154,00
  Korado VK 300*1400 932 5 697,00
  Korado VK 300*1600 1065 6 241,00
  Korado VK 300*1800 1198 6 789,00
  Korado VK 300*2000 1331 7 333,00
  Korado VK 300*2300 1530 7 987,00
  Korado VK 300*2600 1730 8 737,00
  Korado VK 300*3000 1996 9 748,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 400*400 342 3 523,00
  Korado VK 400*500 428 3 770,00
  Korado VK 400*600 513 3 946,00
  Korado VK 400*700 599 4 183,00
  Korado VK 400*800 684 4 424,00
  Korado VK 400*900 770 4 610,00
  Korado VK 400*1000 855 4 917,00
  Korado VK 400*1100 941 5 275,00
  Korado VK 400*1200 1027 5 577,00
  Korado VK 400*1400 1198 6 301,00
  Korado VK 400*1600 1369 6 784,00
  Korado VK 400*1800 1540 7 333,00
  Korado VK 400*2000 1711 7 821,00
  Korado VK 400*2300 1968 8 500,00
  Korado VK 400*2600 2224 9 296,00
  Korado VK 400*3000 2566 10 352,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 500*400 418 3 830,00
  Korado VK 500*500 522 4 072,00
  Korado VK 500*600 627 4 298,00
  Korado VK 500*700 731 4 550,00
  Korado VK 500*800 835 4 791,00
  Korado VK 500*900 940 5 083,00
  Korado VK 500*1000 1044 5 335,00
  Korado VK 500*1100 1149 5 697,00
  Korado VK 500*1200 1253 5 999,00
  Korado VK 500*1400 1462 6 477,00
  Korado VK 500*1600 1671 7 031,00
  Korado VK 500*1800 1880 7 640,00
  Korado VK 500*2000 2089 8 183,00
  Korado VK 500*2300 2402 8 958,00
  Korado VK 500*2600 2715 9 753,00
  Korado VK 500*3000 3133 10 891,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 600*400 494 4 072,00
  Korado VK 600*500 617 4 298,00
  Korado VK 600*600 741 4 550,00
  Korado VK 600*700 864 4 852,00
  Korado VK 600*800 988 5 154,00
  Korado VK 600*900 1111 5 521,00
  Korado VK 600*1000 1234 5 813,00
  Korado VK 600*1100 1358 6 241,00
  Korado VK 600*1200 1481 6 543,00
  Korado VK 600*1400 1728 7 207,00
  Korado VK 600*1600 1975 7 932,00
  Korado VK 600*1800 2222 8 712,00
  Korado VK 600*2000 2469 9 331,00
  Korado VK 600*2300 2839 10 357,00
  Korado VK 600*2600 3210 11 379,00
  Korado VK 600*3000 3703 12 652,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 900*400 724 4 550,00
  Korado VK 900*500 905 4 968,00
  Korado VK 900*600 1086 5 521,00
  Korado VK 900*700 1267 6 120,00
  Korado VK 900*800 1448 6 603,00
  Korado VK 900*900 1629 7 091,00
  Korado VK 900*1000 1810 7 630,00
  Korado VK 900*1100 1991 8 108,00
  Korado VK 900*1200 2172 8 596,00
  Korado VK 900*1400 2534 9 623,00
  Korado VK 900*1600 2896 10 523,00
  Korado VK 900*1800 3258 11 590,00
  Korado VK 900*2000 3620 12 597,00
  Korado VK 900*2300 4163 14 097,00
  Korado VK 900*2600 4706 15 601,00
  Korado VK 900*3000 5430 17 609,00

  Радиаторы стальные панельные - аналоги

 • Kermi FKO-FTV
 • Demrad Standart


 • Purmo C-CV

 • De Longhi Platella
 • радиаторы стальные панельные kermi радиаторы стальные панельные demrad
  радиаторы стальные панельные purmo

  радиатор De Longhi Platella
    Главная | ©2003 kck20