Korado Radik Ventil Kompakt 11

 • Radik Klasik 11
 • Radik Klasik 22
 • Radik Ventil Kompakt 22
 • Radik Klasik 33
 • Radik Ventil Kompakt 33
 • Korado VK 11 прайс лист

  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 300*400 266 2 592,00
  Korado VK 300*500 333 2 787,00
  Korado VK 300*600 399 3 034,00
  Korado VK 300*700 466 3 228,00
  Korado VK 300*800 532 3 411,00
  Korado VK 300*900 599 3 512,00
  Korado VK 300*1000 665 3 662,00
  Korado VK 300*1100 732 3 957,00
  Korado VK 300*1200 798 4 148,00
  Korado VK 300*1400 932 4 585,00
  Korado VK 300*1600 1065 5 022,00
  Korado VK 300*1800 1198 5 464,00
  Korado VK 300*2000 1331 5 901,00
  Korado VK 300*2300 1530 6 428,00
  Korado VK 300*2600 1730 7 031,00
  Korado VK 300*3000 1996 7 845,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 400*400 342 2 835,00
  Korado VK 400*500 428 3 034,00
  Korado VK 400*600 513 3 176,00
  Korado VK 400*700 599 3 366,00
  Korado VK 400*800 684 3 560,00
  Korado VK 400*900 770 3 710,00
  Korado VK 400*1000 855 3 957,00
  Korado VK 400*1100 941 4 245,00
  Korado VK 400*1200 1027 4 488,00
  Korado VK 400*1400 1198 5 071,00
  Korado VK 400*1600 1369 5 460,00
  Korado VK 400*1800 1540 5 901,00
  Korado VK 400*2000 1711 6 294,00
  Korado VK 400*2300 1968 6 841,00
  Korado VK 400*2600 2224 7 481,00
  Korado VK 400*3000 2566 8 331,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 500*400 418 3 083,00
  Korado VK 500*500 522 3 277,00
  Korado VK 500*600 627 3 459,00
  Korado VK 500*700 731 3 662,00
  Korado VK 500*800 835 3 856,00
  Korado VK 500*900 940 4 091,00
  Korado VK 500*1000 1044 4 293,00
  Korado VK 500*1100 1149 4 585,00
  Korado VK 500*1200 1253 4 828,00
  Korado VK 500*1400 1462 5 213,00
  Korado VK 500*1600 1671 5 658,00
  Korado VK 500*1800 1880 6 148,00
  Korado VK 500*2000 2089 6 586,00
  Korado VK 500*2300 2402 7 209,00
  Korado VK 500*2600 2715 7 849,00
  Korado VK 500*3000 3133 8 765,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 600*400 494 3 277,00
  Korado VK 600*500 617 3 459,00
  Korado VK 600*600 741 3 662,00
  Korado VK 600*700 864 3 905,00
  Korado VK 600*800 988 4 148,00
  Korado VK 600*900 1111 4 443,00
  Korado VK 600*1000 1234 4 678,00
  Korado VK 600*1100 1358 5 022,00
  Korado VK 600*1200 1481 5 265,00
  Korado VK 600*1400 1728 5 800,00
  Korado VK 600*1600 1975 6 383,00
  Korado VK 600*1800 2222 7 011,00
  Korado VK 600*2000 2469 7 509,00
  Korado VK 600*2300 2839 8 335,00
  Korado VK 600*2600 3210 9 158,00
  Korado VK 600*3000 3703 10 182,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado VK 900*400 724 3 662,00
  Korado VK 900*500 905 3 998,00
  Korado VK 900*600 1086 4 443,00
  Korado VK 900*700 1267 4 925,00
  Korado VK 900*800 1448 5 314,00
  Korado VK 900*900 1629 5 707,00
  Korado VK 900*1000 1810 6 140,00
  Korado VK 900*1100 1991 6 525,00
  Korado VK 900*1200 2172 6 918,00
  Korado VK 900*1400 2534 7 744,00
  Korado VK 900*1600 2896 8 469,00
  Korado VK 900*1800 3258 9 328,00
  Korado VK 900*2000 3620 10 138,00
  Korado VK 900*2300 4163 11 345,00
  Korado VK 900*2600 4706 12 555,00
  Korado VK 900*3000 5430 14 171,00
  Главная страница | ©2003 kck20