Korado Radik Klasik 11


 • Radik Ventil Kompakt 11
 • Radik Klasik 22
 • Radik Ventil Kompakt 22
 • Radik Klasik 33
 • Radik Ventil Kompakt 33
 • Korado Radik Klasik 11 прайс лист

  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado RK 300*400 266 1 649,00
  Korado RK 300*500 333 1 811,00
  Korado RK 300*600 399 1 977,00
  Korado RK 300*700 466 2 135,00
  Korado RK 300*800 532 2 297,00
  Korado RK 300*900 599 2 443,00
  Korado RK 300*1000 665 2 657,00
  Korado RK 300*1100 732 2 823,00
  Korado RK 300*1200 798 3 139,00
  Korado RK 300*1400 932 3 455,00
  Korado RK 300*1600 1065 3 824,00
  Korado RK 300*1800 1198 4 200,00
  Korado RK 300*2000 1331 4 674,00
  Korado RK 300*2300 1530 5 152,00
  Korado RK 300*2600 1730 5 719,00
  Korado RK 300*3000 1996 6 468,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado RK 400*400 342 1 969,00
  Korado RK 400*500 428 2 135,00
  Korado RK 400*600 513 2 297,00
  Korado RK 400*700 599 2 443,00
  Korado RK 400*800 684 2 657,00
  Korado RK 400*900 770 2 823,00
  Korado RK 400*1000 855 3 083,00
  Korado RK 400*1100 941 3 297,00
  Korado RK 400*1200 1027 3 605,00
  Korado RK 400*1400 1198 4 034,00
  Korado RK 400*1600 1369 4 451,00
  Korado RK 400*1800 1540 4 840,00
  Korado RK 400*2000 1711 5 411,00
  Korado RK 400*2300 1968 5 897,00
  Korado RK 400*2600 2224 6 529,00
  Korado RK 400*3000 2566 7 380,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado RK 500*400 418 2 135,00
  Korado RK 500*500 522 2 341,00
  Korado RK 500*600 627 2 548,00
  Korado RK 500*700 731 2 763,00
  Korado RK 500*800 835 2 977,00
  Korado RK 500*900 940 3 240,00
  Korado RK 500*1000 1044 3 455,00
  Korado RK 500*1100 1149 3 714,00
  Korado RK 500*1200 1253 3 982,00
  Korado RK 500*1400 1462 4 403,00
  Korado RK 500*1600 1671 4 881,00
  Korado RK 500*1800 1880 5 411,00
  Korado RK 500*2000 2089 5 893,00
  Korado RK 500*2300 2402 6 578,00
  Korado RK 500*2600 2715 7 266,00
  Korado RK 500*3000 3133 8 267,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado RK 600*400 494 2 187,00
  Korado RK 600*500 617 2 394,00
  Korado RK 600*600 741 2 605,00
  Korado RK 600*700 864 2 872,00
  Korado RK 600*800 988 3 139,00
  Korado RK 600*900 1111 3 402,00
  Korado RK 600*1000 1234 3 662,00
  Korado RK 600*1100 1358 3 982,00
  Korado RK 600*1200 1481 4 249,00
  Korado RK 600*1400 1728 4 832,00
  Korado RK 600*1600 1975 5 407,00
  Korado RK 600*1800 2222 6 051,00
  Korado RK 600*2000 2469 6 578,00
  Korado RK 600*2300 2839 7 481,00
  Korado RK 600*2600 3210 8 380,00
  Korado RK 600*3000 3703 9 486,00
  Наименование Вт Цена с НДС, руб.
  Korado RK 900*400 724 2 714,00
  Korado RK 900*500 905 3 083,00
  Korado RK 900*600 1086 3 512,00
  Korado RK 900*700 1267 3 982,00
  Korado RK 900*800 1448 4 350,00
  Korado RK 900*900 1629 4 775,00
  Korado RK 900*1000 1810 5 193,00
  Korado RK 900*1100 1991 5 614,00
  Korado RK 900*1200 2172 6 047,00
  Korado RK 900*1400 2534 6 890,00
  Korado RK 900*1600 2896 7 687,00
  Korado RK 900*1800 3258 8 526,00
  Korado RK 900*2000 3620 9 356,00
  Korado RK 900*2300 4163 10 599,00
  Korado RK 900*2600 4706 11 847,00
  Korado RK 900*3000 5430 13 507,00
  Главная страница | ©2003 kck20